Home

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van APS IT-diensten kun je hier inzien. Tijdens het bestelproces vragen we je de algemene voorwaarden te accorderen. Zonder akkoord, kan de bestelling niet worden geplaatst.

Definities

Artikel 1:  Betekenis

Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden in zowel enkel- als meervoud de navolgende betekenis:

Aanbieder:Een leverancier van content, ICT-diensten of hardware.

Algemene Voorwaarden: Deze overeenkomst waardoor een Instelling gebruik kan maken van de Dienstverlening van APS IT-diensten.

APS IT-diensten b.v.: De vennootschap die verantwoordelijk is voor de Dienstverlening aan een Instelling via apsitdiensten.nl en schoolspot.nl.

APS IT-diensten.nl: De website van APS IT-diensten, waar een Instelling de Diensten kan afnemen.

Artikel: De leverbare eenheid van een Product, beschikbaar in de vorm van een taal- of platvormversie, op fysiek medium, als download of in de vorm van toegang tot een dienst (software als een service).

Standaardsoftware: De software, ingedeeld naar categorieën, welke ten behoeve van het inkaderen van een Europese aanbesteding in verband met de Distributiefunctie wordt gehanteerd en omschreven.

Bemiddelingsovereenkomst: De overeenkomst tussen APS IT-diensten en Aanbieder of Rechthebbende waarin bepalingen zijn opgenomen over de verleende Distributiefunctie, specifieke bepalingen voor Gebruiksrechten op bepaalde programmatuur, dan wel kortingen, distributie- en verveelvoudigings-mogelijkheden en overige bemiddelingsdiensten.

Bijlagen: Aanhangsels bij de Algemene Voorwaarden, die na door Partijen te zijn geparafeerd, deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden. In de Bijlagen zijn de voorwaarden vermeld, waarnaar in de Algemene Voorwaarden wordt verwezen.

Bemiddelingsdiensten: Door APS IT-diensten verrichte activiteiten inzake en samenhangend met het aanbieden en leveren van software, ICT-diensten en hardware zoals omschreven in Bijlage C.

Bestelling: De overeenkomst die tot stand komt zodra een Instelling Producten afneemt van een Aanbieder in kader van een Bemiddelingsovereenkomst.

Dienstverlening: Het geheel van Diensten zoals omschreven in Bijlage C.

Distributiefunctie: De exclusieve taken die APS IT-diensten ten behoeve van de Instellingen verricht met betrekking tot Software zoals omschreven onder Distributie in Bijlage C.

Eindgebruiker: Degene die een aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst heeft bij de Instelling of anderszins in het kader van de bedrijfsvoering van de Instelling geautoriseerd is, evenals de bij de Instelling ingeschreven leerling en die door de Instelling krachtens het door de Instelling afgesloten Licentiemodel geautoriseerd is Gebruiksrechten te verkrijgen voor het Product.

Instelling: Een Nederlandse instelling voor primair en speciaal onderwijs, of een voor een Bemiddelingsovereenkomst gelijkgestelde organisatie die middels het aangaan van de Algemene Voorwaarden gebruik kan maken van de =Dienstverlening van APS IT-diensten. De categorieën instellingen en organisaties die de Algemene Voorwaarden kunnen aangaan zijn omschreven in Bijlage A.

Licentiemodel: Een standaardvorm (template) voor het toekennen van gebruiksrechten voor gebruik van software of content.

Licentieopdracht: De opdracht die de Instelling aan APS IT-diensten verleent om deelname in een Bemiddelingsovereenkomst te regelenmconform de in de opdracht aangegeven specificaties.

Licentieovereenkomst: De digitale overeenkomst met betrekking tot Gebruiksrechten op Standaardsoftware tussen Rechthebbende, of APS IT-diensten namens de Rechthebbende, of Aanbieder voor content enerzijds en de Instelling anderzijds, van de door APS IT- diensten te leveren Bemiddelingsdiensten, die op basis van een afgesloten Bemiddelingsovereenkomst tot stand komt.

Media: De verschijningsvormen, niet alleen fysiek, waarin een Artikel geleverd wordt (CD, DVD, Download, SaaS, enz.).

Partijen: Een Instelling en APS IT-diensten.

Product: Een licentieerbare en afrekenbare eenheid binnen een Licentieovereenkomst bestaande uit een of meer Artikelen.

Rechthebbende: De (intellectuele) eigenaar van de Standaardsoftware die op exclusieve basis voorwaarden kan stellen aan het gebruik, de verveelvoudiging en de distributie van de Standaardsoftware met een bepaald(e) merk (handelsnamen hierbij begrepen) c.q. de partij die door deze eigenaar voor een bepaalde afnemersdoelgroep of regio is aangewezen, en die het exclusieve recht heeft om de door APS IT-diensten gevraagde Distributiefunctie aan APS IT-diensten toe te kennen.

Schoolspot.nl: De webwinkel van APS IT-diensten voor Eindgebruikers van een Instelling ten behoeve van onder andere de aanschaf van software voor thuisgebruik.

Dienstverleningsovereenkomst
Artikel 2: Algemeen

  1. De Algemene Voorwaarden regelt de voorwaarden waaronder en de wijze waarop APS IT-diensten uitvoering geeft aan de Dienstverlening. Daarnaast regelt de Algemene Voorwaarden de rechten en verplichtingen van Partijen inzake het aanbieden, leveren en gebruik van Producten in de Distributiefunctie van Standaardsoftware.
  2. Door het ondertekenen van de Algemene Voorwaarden verkrijgt een Instelling via apsitdiensten.nl toegang tot het aanbod op het gebied van Standaardsoftware, ICT- diensten en hardware voor Instellingsgebruik en kunnen Eindgebruikers via schoolspot.nl Artikelen afnemen voor thuisgebruik.
  3. De Algemene Voorwaarden regelt niet de Dienstverlening op het gebied van content.

 

Artikel 3: Aangaan Algemene Voorwaarden

De wijze waarop de Algemene Voorwaarden wordt aangegaan en de wijze waarop een Instelling gebruik kan maken van de Dienstverlening is opgenomen in Bijlage B.

 

Artikel 4: Afname van Diensten

  1. Naast de Diensten zoals omschreven in Bijlage C kan een Instelling optionele Diensten bij APS IT-diensten afnemen.
  2. APS IT-diensten levert Diensten met betrekking tot het toekennen van Gebruiksrechten op basis van vier (4) Licentiemodellen. Indien een Instelling een in een Bemiddelingsovereenkomst bepaald volume overschrijdt, migreert een Instelling naar een ander Licentiemodel. Het bestaande Licentiemodel wordt in dat geval van rechtswege omgezet naar het Licentiemodel dat voor de Instelling geldend wordt.

 

Artikel 5: Beschikbaarheid Dienstverlening

  1. APS IT-diensten draagt zorg voor een zo groot mogelijke beschikbaarheid van haar offline Dienstverlening tijdens de gangbare kantooruren, zijnde van 8.30 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ‘s middags.
  2. APS IT-diensten draagt zorg voor een zo groot mogelijke beschikbaarheid van haar online Dienstverlening op een 7 x 24 uurs basis. De beschikbaarheid kan worden beperkt door werkzaamheden ten behoeve van onderhoud.
  3. Indien er onderhoudswerkzaamheden aan apsitdiensten.nl en/of schoolspot.nl plaatsvinden zullen Instellingen tijdig van te voren worden geïnformeerd.
  4. Indien er storingen optreden in de online Dienstverlening veroorzaakt door APS IT- diensten zal APS IT-diensten trachten deze storingen zo spoedig mogelijk op te lossen.

 

Artikel 6: Bepaling vergoeding Dienstverlening

  1. Voor de bepaling van de door een Instelling verschuldigde jaarlijkse vergoeding voor Dienstverlening hanteert APS IT-diensten een tariefmodel gebaseerd op de grootte van een Instelling, gemeten in aantallen medewerkers in fulltime equivalenten en is exclusief BTW. Dit tariefmodel is opgenomen als Bijlage D.

 

Artikel 7: Facturering vergoeding Dienstverlening

  1. APS IT-diensten factureert digitaal de jaarlijkse vergoeding voor Dienstverlening van het betreffende jaar. De jaarlijkse vergoeding voor Dienstverlening is exclusief BTW.
  2. Daarnaast factureert APS IT-diensten digitaal separaat de kosten voor de door een Instelling afgenomen licenties voor Producten aan een Instelling. Voornoemde factuur van APS IT-diensten is inclusief een opslag voor de door APS IT-diensten geleverde Dienstverlening.
  3. APS IT-diensten hanteert bij de onder lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde facturering een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
  4. Een Instelling is niet gerechtigd haar betalingen op te schorten of te verrekenen met andere met APS IT-diensten overeengekomen betalingen.
  5. In het geval een Instelling niet (deugdelijk) of te laat betaalt is zij de wettelijke rente verschuldigd, onverminderd de overige rechten van APS IT-diensten.
  6. In geval van zich gedurende de looptijd van de Algemene Voorwaarden voordoende fusies van Instellingen behoudt APS IT-diensten zich nadrukkelijk het recht voor de door een Instelling te betalen vergoeding voor Dienstverlening opnieuw vast te stellen eventueel in afwijking van het in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden genoemde tariefmodel.
  7. APS IT-diensten is gerechtigd in voorkomende gevallen de jaarlijkse vergoeding voor Dienstverlening hetzij te verrekenen met andere met de Instelling overeengekomen betalingen dan wel terug te betalen aan de Instelling.

Verplichtingen Partijen 

Artikel 8: Verplichtingen Instelling 

  1. Een Instelling staat in voor het rechtmatig gebruik van de Producten. Een Instelling zal daartoe regelmatig controles uitvoeren en optreden tegen eventueel onrechtmatig gebruik.
  2. Een Instelling benoemt een contactpersoon die de contacten met APS IT-diensten onderhoudt en die namens haar vertegenwoordigingsbevoegd is in het kader van de Algemene Voorwaarden.
  3. Een Instelling doet jaarlijks aan APS IT-diensten opgave van het aantal Eindgebruikers onderscheiden naar ingeschreven leerlingen en medewerkers. De Instelling is verantwoordelijk voor een juiste opgave. Daarnaast doet een Instelling voor de door haar afgenomen licenties aan APS IT-diensten zo nodig opgave van aanvullende gegevens op basis waarvan de vergoedingen voor gebruik worden berekend.
  4. Een Instelling houdt APS IT-diensten op de hoogte van ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor haar deelname aan de Algemene Voorwaarden en de participatie in Bemiddelingsovereenkomsten, bijvoorbeeld (voorgenomen) fusies en samenwerkingsverbanden met willekeurig welke derde partij.
  5. Indien een Instelling Producten afneemt bij APS IT-diensten zal een Instelling Bestellingen daarvoor zelf voorzien van juiste en volledige informatie die een goede afhandeling van de bestelling door APS IT-diensten mogelijk maakt.
  6. Na levering van Producten door APS IT-diensten is een Instelling verplicht om te onderzoeken of het geleverde overeenstemt met het bestelde. Indien dit niet het geval is, dient een Instelling dit direct na ontdekking, of in ieder geval direct nadat ontdekking redelijkerwijs had plaats kunnen vinden, per e-mail bij info@apsitdiensten.nl te melden.

Artikel 9: Verplichtingen APS IT-diensten

  1. APS IT-diensten zal zich inspannen haar Dienstverlening zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van Instellingen naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Instellingen bruikbaar resultaat.
  2. APS IT-diensten zal datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste Dienstverlening mogelijk te maken. 

Levering Producten

Artikel 10: Levering Media

  1. Na ontvangst van een Bestelling van Producten door APS IT-diensten gaat APS IT- diensten over tot het leveren van Media.
  2. APS IT-diensten draagt er zorg voor de met de levering belaste Aanbieder zich zal inspannen de leveringstermijn zo kort mogelijk te houden.
  3. APS IT-diensten levert de Media op het door de Instelling aangegeven fysieke dan wel online adres.
  4. Een Instelling wordt mogelijk tijdig in kennis gesteld van het tijdstip van levering van de Producten waarbij opgaven van levertijden bij benadering zijn, tenzij anders is overeengekomen.
  5. Het risico met betrekking tot de Producten gaat over op een Instelling op het moment van levering van de Media als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

Artikel 11: Annuleren en ruilen

  1. Indien een Instelling bestelde Producten niet heeft ontvangen zal APS IT-diensten deze eenmalig opnieuw verschaffen indien een Instelling binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bevestiging van de verzending van de Producten per e-mail aan info@apsitdiensten.nl heeft gemeld dat de Instelling de bestelde Producten niet heeft ontvangen.
  2. Indien een Instelling aantoont dat het geleverde niet beantwoordt aan het bestelde zal APS IT-diensten de juiste Producten alsnog leveren indien een Instelling aan APS IT- diensten binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling heeft gemeld dat de levering niet overeenstemt met het bestelde. APS IT-diensten zal enkel opnieuw leveren indien de aard van de Producten dit toestaat en indien de Instelling de mogelijk ten onrechte geleverde Producten aan APS IT-diensten heeft geretourneerd op een door APS IT-diensten daartoe nader te benoemen adres. Indien er sprake is van verzegelde Producten mag de zegel niet verbroken zijn.

Overige bepalingen 

Artikel 12: Verwerking persoonsgegevens

Partijen zijn verantwoordelijk voor de inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 13: Aansprakelijkheid

  1. APS IT-diensten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van haar kant voor tekortkomingen in de Dienstverlening, dan wel van de kant van (rechts)personen die zij gebruikt bij de uitvoering van de Dienstverlening.
  2. Een Instelling vrijwaart APS IT-diensten voor aanspraken van haar Eindgebruikers voor dienaangaande.
  3. APS IT-diensten is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door de Instelling als gevolg van de beslissing van de Instelling om de Diensten bij een derde af te nemen.
  4. APS IT-diensten is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door de Instelling als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van het toegangsaccount van een Instelling.
  5. In het geval APS IT-diensten zich in rechte niet kan beroepen op de in het vorige lid bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid, is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de door een Instelling voor de Producten betaalde vergoeding zoals omschreven in de betreffende Licentieovereenkomst.
  6. APS IT-diensten kan geen beroep doen op de in dit artikel geregelde uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, indien sprake is van opzet of grove schuld van APS IT-diensten.

Artikel 14: Overdracht rechten

APS IT-diensten is gerechtigd haar rechten ten opzichte van een Instelling aan derden over te dragen. Indien sprake is van overdracht zal APS IT-diensten de Instelling daarover informeren.

Artikel 15: Digitaal afsluiten licentieovereenkomst

  1. Een Instelling aanvaardt middels het afsluiten van de Algemene Voorwaarden dat Bemiddelingsovereenkomsten digitaal worden afgesloten.
  2. Een Instelling aanvaardt dat het digitaal afsluiten van de Algemene Voorwaarden en de daaraan gerelateerde overeenkomsten inclusief het digitaal tekenen van de daaraan gerelateerde documenten binnen het kader van de Dienstverlening dezelfde rechtsgevolgen kent als een schriftelijke handtekening.

Artikel 16:Algemeen

  1. Algemene inkoop- en betalingsvoorwaarden, dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van een Instelling zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
  2. Kennisgevingen die Partijen dan wel de contactpersonen van de Instellingen op grond van de Algemene Voorwaarden aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk of per e-mail plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
  3. Alle geschillen, ook die door één Partij als zodanig worden beschouwd, welke zich mochten voordoen of tussen Partijen in het vervolg mochten opkomen betreffende de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de Algemene Voorwaarden of nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de Algemene Voorwaarden, zal hetzij juridisch, hetzij feitelijk ter beslechting volgens normale regels van competentie aan de bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd.
  4. Partijen kunnen overeenkomen dat, in afwijking van het gestelde in het vorige lid, een geschil wordt onderworpen aan arbitrage volgens een op te maken akte van compromis of dat middels mediation naar een gezamenlijke oplossing voor het geschil wordt gezocht of dat over het geschil een bindend advies wordt gevraagd.
  5. In geval van een geschil sub 3 bedoeld, geeft de meest gerede van Partijen aan de andere Partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van wat naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is.
  6. Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Duur van de Algemene Voorwaarden

  1. De Algemene Voorwaarden is van onbepaalde duur.
  2. Partijen zijn gerechtigd de Algemene Voorwaarden op te zeggen indien daartoe een voldoende zwaarwegende grond bestaat en indien de opzegging geschiedt zes (6) maanden voor het einde van het kalenderjaar middels een aangetekende brief aan de wederpartij.
  3. Indien een Instelling de Algemene Voorwaarden opzegt kan een Instelling geen nieuwe Bemiddelingsovereenkomsten afsluiten. De door een Instelling afgesloten Bemiddelingsovereenkomsten zullen doorlopen voor de termijn waarvoor een Bemiddelingsovereenkomst is afgesloten.

Artikel 18: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

APS IT-diensten is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en dit via de voor APS IT-diensten gebruikelijke communicatiekanalen aan een Instelling mee te delen.

Artikel 19: Verzamelen statistische gegevens

APS IT-diensten heeft het recht statistische gegevens te verzamelen om opzet en functionaliteit van haar websites en Dienstverlening te verbeteren. APS IT-diensten handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van haar privacy statement.

Bijlage A: Categorieën Instellingen

Marktgebied Koninkrijk der Nederlanden:

  • Basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Organisaties werkzaam voor bovengenoemde instellingen

Marktgebied Koninkrijk België:

  • Basisonderwijs
  • Organisaties werkzaam voor bovengenoemde instellingen

Bijlage B: Aangaan Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden

Voor het gebruikmaken van de Dienstverlening van APS IT-diensten dient de Instelling middels een Akkoordverklaring een Algemene Voorwaarden aan te gaan. Middels deze Akkoordverklaring sluit de Instelling de Algemene Voorwaarden af bij APS IT-diensten. Door het afsluiten van de Algemene Voorwaarden worden de voorwaarden waaronder een Instelling gerechtigd is tot gebruik van de in de Algemene Voorwaarden genoemde Dienstverlening vastgelegd.

 

Licentieovereenkomst

Indien de door een Instelling af te nemen Diensten een Licentieovereenkomst betreft, dient de Instelling (normaliter) een Licentieopdracht op apsitdiensten.nl te plaatsen. Middels de ondertekening van een Licentieopdracht kan de Instelling participeren in een Bemiddelingsovereenkomst.

Participatie in een Bemiddelingsovereenkomst is niet mogelijk indien een Instelling niet is opgenomen in Bijlage A van de Bemiddelingsovereenkomst waarin een Instelling wenst te participeren. Aan een eventuele participatie door de Instelling in andere Bemiddelingsovereenkomst(en) zijn generlei rechten te ontlenen.

Een Instelling heeft de keuze uit verschillende Licentiemodellen. Zo kan de Instelling kiezen voor een Individuele licentie, een Groepslicentie of een Schoollicentie.

 

Levering Producten

Alvorens een Aanbieder of Rechthebbende gerechtigd is Producten aan een Instelling te leveren dient tussen Instelling en Aanbieder of Rechthebbende een Licentieovereenkomst te zijn gesloten en dient de Licentieopdracht door APS IT-diensten te zijn ontvangen. Op een daartoe strekkend verzoek van APS IT-diensten zal Aanbieder overgaan tot levering - op de in de Bemiddelingsovereenkomst overeengekomen wijze - opdat een Instelling onverwijld over de Producten kan beschikken.

 

Bijlage C: Diensten door APS IT-diensten aangeboden

APS IT-diensten biedt een Instelling die de Algemene Voorwaarden heeft afgesloten de volgende Diensten aan.

 

 

Exclusiviteitsgebieden

 

Basis

 

Optioneel

Overeenkomsten

- Licenties

  • ICT-diensten
  • Software
  • Hardware
  • Training

Distributie

 

Contractbeheer

  • Administratief
  • Financieel
  • Juridisch

 


Contractbeheer

  • Archiveren van afgesloten licentieovereenkomsten voor Producten dan wel Bestellingen voor Producten;
  • Digitale licentieadministratie door de Instelling via apsitdiensten.nl;
  • Financiële afhandeling bestelde en afgeleverde Software en de daarbij horende Licentieovereenkomsten;
  • Online rapportage aan de Instelling van de aantallen in gebruik zijnde licenties voor Software door de Instelling via apsitdiensten.nl;
  • Online rapportage aan een Aanbieder van de aantallen in gebruik zijnde licenties voor Software door de Instelling via apsitdiensten.nl.

Licenties 

  • Vervullen van een intermediaire functie tussen Instelling en Aanbieders inzake en samenhangend met het afsluiten en verstrekken van licenties tussen Instelling en Aanbieder;
  • Genereren van een op de behoefte van een Instellingen afgestemd licentieaanbod voor software, ICT-diensten en hardware.

Distributie 

  • Het maken van afspraken met Aanbieders en Rechthebbenden over (aan Instellingen) te verlenen kortingen, licentieprijzen, gebruiksrechten, verveelvoudiging, distributie en licentieadministratie;
  • Het daadwerkelijk plaatsen van bestellingen voor Producten bij rechthebbenden ten behoeve van de Instelling;
  • Het distribueren van Producten met bijbehorende Documentatie, via mediakits of via de webwinkels schoolspot.nl en apsitdiensten.nl, een en ander op basis van een eigen recht tot verveelvoudiging;
  • Het verstrekken van toegangssleutels;
  • Het ter beschikking stellen van proeflicenties inclusief toegangssleutels;
  • Het factureren van de afgenomen Producten dan wel het voorafgaand aan de distributie verzorgen van een incasso op basis van de in de Bemiddelingsovereenkomst opgenomen voorwaarden en het afdragen van deze betalingen aan de betreffende rechthebbenden;
  • Het verstrekken van kortingen aan Instellingen;
  • Het daadwerkelijk verzorgen van de licentieadministratie (compliance) ten behoeve van Instellingen als onderdeel van de plicht van APS IT-diensten op basis van de Bemiddelingsovereenkomst;
  • Het reguleren van trainingen met eventuele bijbehorende kwalificatie-eisen.

Overig

Telefonische klantenservice via 030 2856 870 en klantenservice via e-mail.

Bijlage D: Tariefmodel

APS IT-diensten brengt conform het gestelde in art. 7.2 een opslag in rekening, berekend over de aan Rechthebbende verschuldigde vergoeding voor afgenomen licenties. De Administratiekosten kunnen per licentieovereenkomst variëren en APS IT-diensten heeft het recht de prijs jaarlijks aan te passen.

In de bemiddelingsovereenkomst van de licentie staat gespecificeerd wat de hoogte van de Administratiekosten zijn. Eventueel zijn de Administratiekosten voor uw organisatie ook op te vragen bij Servicedesk.